Wyszukaj w serwisie

Infrastruktura

Sieć drogowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości. Przez gminę przebiega 20,290 km dróg krajowych, 24,810 km dróg wojewódzkich i 29,714 km dróg gminnych. Sieć tych dróg jest utrzymana w dobrym stanie.

Podstawowe znaczenie dla powiązań komunikacyjnych gminy mają dwie drogi:

Przy drogach wyznaczone są miejsca na parkingi.

W związku z wstrzymaniem ruchu osobowego koleją podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej w gminie są autobusy. Przewozy osobowe realizowane są przez firmę Veolia Transport z Kędzierzyna-Koźla oraz PKS Racibórz.
 
1.jpeg
Wszystkie wsie gminy posiadają system centralnego zaopatrzenia w wodę z dwóch ujęć wodnych: automatyczna stacja uzdatniania wody w Polskiej Cerekwi i stacja wodociągowa w Zakrzowie.
 
2.jpeg  
W 1999 roku do użytku została oddana nowoczesna oczyszczalnia ścieków obsługująca mieszkańców Polskiej Cerekwi, Jaborowic, Ciężkowic, Ligoty Małej oraz części Zakrzowa, a w przyszłości, po wybudowaniu kanalizacji, również pozostałe wsie gminy.
 
3.jpeg
W 2001 r. gmina otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisja Konkursowa doceniła działania na rzecz ochrony środowiska, poprawy warunków życia mieszkańców i tworzenia warunków do dalszego rozwoju gminy przyznając nagrodę w wysokości 500.000 zł, która będzie przeznaczona na dalsze inwestycje. W konkursie oceniano dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie:
 
4.jpeg
Na terenie gminy działa od roku 1994 gminne składowisko odpadów, zlokalizowane na gruntach wsi Ciężkowice. Gospodarka odpadami przebiega w sposób zorganizowany w zakresie odbioru i kontroli nad wywozem nieczystości stałych ze wszystkich gospodarstw domowych oraz zakładów produkcyjnych. W styczniu 2001 r. wprowadzono na terenie gminy segregację odpadów komunalnych.

Gmina Polska Cerekiew jest całkowicie stelefonizowana od roku 1996. Posiada centralę telefoniczną na 1000 abonentów, co całkowicie zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy.